องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
 • พิธีมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
 • โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • การเยี่ยมและมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานกักกันโรคโควิด ๑๙
 • ซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่นายเสริม ภาษี
 • ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมต้นแบบ TO BE Number 1 "ไพรบึง เมืองสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจไม่ทิ้งกัน"
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี ๒๕๖๔
 • โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • กิจกรรม kickoff ก้าวท้าใจ season 3
 • การเข้าร่วมการรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนในตำบลดินแดง
 • พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓
 • กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 • กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 • โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษาสี่เผ่าไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • โครงการคลองสวยน้ำใส ปี ๒๕๖๓
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี ๒๕๖๓
   
 • โครงการพัฒนายกระดับหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖๕ วัน ปี ๖๓


   
 • โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (วิสาหกิจชุมชน) ป๊ ๒๕๖๓
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ แข่งขันเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 • โครงการจัดตั้งจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 • กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลดินแดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดินแดง มอบอุปกรณ์ ให้ รร ในตำบลดินแดง
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดินแดง มอบอุปกรณ์ ให้ รร ในตำบลดินแดง จำนวน ๔ รร. เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการและแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสในช่วงการเปิดภาคเรียน
 • พิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย อบต.ดินแดง
 • ประชาสัมพันธ์ อบต.ดินแดง จัดตั้ง "ตู้ปันสุข"
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ช่วยกันแต่ง ช่วยกันเติม ปันน้ำใจให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนยากไร้เพื่อสู้ภัยโควิด-19
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ดินแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดินแดง และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เร ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไพรบึง
ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศ ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ...

...
อ่านต่อ... 
 
โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ...

...
อ่านต่อ... 
 
การเยี่ยมและมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานกักกันโรคโควิด ๑๙
การเยี่ยมและมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยง ...

...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี"
โครงการ "สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบาร ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา