องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไพรบึง

     

ประชาสัมพันธ์ ผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

     

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

     

ประชาสัมพันธ์การทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ITAS ปี ๒๕๖๔

     

ประชาสัมพันธ์การทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ITAS ปี ๒๕๖๔

     

ประกาศ เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง จัดตั้งศูนยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

     

หนังสือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น

     

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา