องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
แผนดำเนินงาน ปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

     

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการกิจกรรม ปี ๒๕๖๓

     

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

     

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

     

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ห้วงระยะเวลา ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๒

     

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ห้วงระยะเวลา ๑ ต.ค. ๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๒

     

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

     

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

     

12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา