องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
แผนผังการลดระยะเวลาการปฏิบัติงานการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง

      
แผนผังการลดระยะเวลาการปฏิบัติงานการช่วยเหลือสาธารณภัย

      
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน (รวมระยะเวลา 7 วัน)

      
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา