องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดินแดง ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น

     

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ "เมืองน่าอยู่ เมืองไทยแข็งแรง เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"

      
ความร่วมมือรพหว่าง ผุ้วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอรับรองผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ "องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง" ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.73

      
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน

      
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 3 "รวมพลคนเหลือง - ฟ้า"

      
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถานีตำรวจภูธรไพรบึง ตามโครงการ พัฒนาผู้นำเยาวชนไพรบึง (ทำดีเพื่อพ่อ) รุ่งที่ 1 และ 2

      
รางวัลที่ 3 การแข่งขันรวมพลังสร้างสุขภาพ ในงานมหกรรมรวมพลคนเหลือง-ฟ้า เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชา 12 สิงหามหาราชินี

      
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม"

      
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

      
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา