องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
ประชาสัมพันธ์การทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ITAS ปี ๒๕๖๔
ขอเชิญชวน
ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อบต.ดินแดง
ร่วมกันทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
โดยสามารถทำแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/378xrh

หรือสแกน
QR Code ตามภาพนี้

 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา