องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ฯ
 
นางปรียาวรรณ คำเพราะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุมาลัย วันทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปรียาวรรณ คำเพราะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุธี วงค์นาแค
หัวหน้าสำนักปลัด
นางมุกดา หอมหุน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา