องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 

ชื่อ-สกุล  :  นายสมพงษ์ ยอดจักร์

ดำรงตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.ดินแดง

ชื่อ-สกุล  :  นายประสิทธิ์ชัย นามวิชา

ดำรงตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.ดินแดง

ชื่อ-สกุล  :  นางปรียาวรรณ คำเพราะ

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการสภา อบต.ดินแดง

ชื่อ-สกุล  :  นายสนม สอนภักดี

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1

ชื่อ-สกุล  :  นายดำรงศักดิ์ ขันทอง

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1

ชื่อ-สกุล  :  นายบัว โยธา

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2

ชื่อ-สกุล  :  นายเลิศพิสิฐ

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3

ชื่อ-สกุล  :  นายสงวน ทวี

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 3

ชื่อ-สกุล  :  นางแสงดาว พันธ์แก่น

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 4

ชื่อ-สกุล  :  นายเสมียน อายุวงศ์

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 4

ชื่อ-สกุล  :  นายชาลี สายแก้ว

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5

ชื่อ-สกุล  :  นายสุภรชัย ไพรบึง

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6

ชื่อ-สกุล  :  นางสุภาพ ทองพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6

ชื่อ-สกุล  :  นายแดง สุภาพันธ์

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 7

ชื่อ-สกุล  :  นายสำเนียง ต่อกุล

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 7

ชื่อ-สกุล  :  นายวิชิด โยธา

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 8

ชื่อ-สกุล  :  นายธราดล โยธา

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 8

ชื่อ-สกุล  :  นายอดิศักดิ์ เสมศรี

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9

ชื่อ-สกุล  :  นายประยูรณ์ ทวี

ดำรงตำแหน่ง : สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา