องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 

ชื่อ-สกุล  :  นายบุญเที่ยง สายแก้ว

ดำรงตำแหน่ง : นายก อบต.ดินแดง

ช่องทางการติดต่อ : 085 314 1639

ชื่อ-สกุล  :  นายสุพิษ ขันวงษ์

ดำรงตำแหน่ง : รองนายก อบต.ดินแดง

ช่องทางการติดต่อ : 092 374 0566

ชื่อ-สกุล  :  นายนิเกิ้ล แก้วละมุล

ดำรงตำแหน่ง : รองนายก อบต.ดินแดง

ช่องทางการติดต่อ : 086 411 9007

ชื่อ-สกุล  :  นายประดิษฐ์ สายแก้ว

ดำรงตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายก อบต.ดินแดง

ช่องทางการติดต่อ : 081 067 0885

ชื่อ-สกุล  :  นางมนัสวี อินเตสะ

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.ดินแดง

ช่องทางการติดต่อ : 086 256 7775

ชื่อ-สกุล  :  นางปรียาวรรณ คำเพราะ

ดำรงตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการติดต่อ : 093 569 9543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา