องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (Vision)
“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission) 
1. ฟื้นฟูเครือข่ายและประชามติ  
2. สร้างศูนย์พัฒนาฝีมืออาชีพ แรงงาน ให้เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับวัตถุดิบในพื้นที่ และตามความต้องการของตลาด
4. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทั่งถึงทุกหมู่บ้าน
5. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์
6. จัดระบบสวัสดิการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัยดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา