องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
ประวัติองค์การปริหารส่วนตำบลดินแดง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จัดตั้งขึ้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ซึ่งยกฐานะขึ้นมาจากสภาตำบล เนื่องจากรัฐบาลในช่วงดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลที่มีอยู่เดิมเสียใหม่และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงโดยทำเป็นประกาศกระทรวงมาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพพื้นที่  ของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์

ที่ตั้ง
หมู่ 1 บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา